v

Cách làm BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ - GIẤY

Dịch vụ kế toán Trường Tín hướng dẫn cách làm Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa đơn điện tử - hóa đơn giấy, theo tháng và theo quý trực tiếp trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất

Thực tế hiện nay có 2 loại báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn THEO THÁNG

+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn THEO QUÝ

theo THÁNG

Theo QUÝ

Áp dụng cho các Doanh Nghiệp thuộc diện rủi ro cao về thuế - có thông báo của Cơ Quan Thuế

Áp dụng cho các Doanh Nghiệp không nhận được thông báo của Cơ Quan Thuế về việc Doanh nghiệp thuộc diện rủi ro cao về thuế

Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo

Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu trong quý sau

Đối với DN chưa đăng ký mua/đặt in/sử dụng hóa đơn thì không phải làm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Đối với các DN đã làm thông báo phát hành hóa đơn thì BẮT BUỘC phải làm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (kể cả với trường hợp trong kỳ tính thuế DN không xuất hóa đơn)

Mời bạn xem thêm:Thủ tục đăng ký phát hành hóa đơn điện tử

Ví dụ thực tế: Quý 3/2019, Công ty TNHH Đặng Gia Công (MST: 0101996203 – Giám đốc: Tạ Minh Quân) có xuất 13 hóa đơn và viết sai 02 hóa đơn (đã gạch chéo các liên), hết quý 2/2019 Công ty tồn hóa đơn từ số 0000235 đến 0000250.

Chúng ta sẽ làm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 3/2019 như sau:

Cách làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Một số lưu ý:

- Cột “Mã loại hóa đơn”:

+ 01GTKT là Hóa đơn GTGT : dùng cho công ty kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ

+ 02GTTT là Hóa đơn bán hàng: dùng cho công ty kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp

- Cột “Tên loại hóa đơn”: phần mềm sẽ tự nhảy theo mã loại hóa đơn đã chọn

- Cột 3 “Ký hiệu mẫu hóa đơn”:

+ Phải đủ 11 ký tự (lấy ở góc trên bên phải của tờ hóa đơn đầu ra)

Ví dụ: 01GTKT/001

- Cột 6-7 “Số tồn đầu kỳ

+ Nếu phần mềm đã có số liệu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của kỳ trước thì số liệu sẽ tự nhảy

+ Nếu phần mềm HTKK chưa có số liệu thì bạn phải căn cứ vào báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của kỳ trước (cụ thể là cột “Tồn cuối kỳ”) để nhập số liệu vào “Số tồn đầu kỳ này”

- Cột 8-9 “Số mua/phát hành trong kỳ”:

+ Với DN kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ: là số hóa đơn đã làm thông báo phát hành hóa đơn trong kỳ

+ Với DN kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp: là số hóa đơn đã mua của Cơ quan thuế trong kỳ.

 - Cột 13 “Số lượng đã sử dụng”:

+ Dùng công thức sau để tính:

Số lượng sử dụng = Số cuối cùng xuất trong kỳ - Số đầu tiền xuất trong kỳ + 1 – Số lượng HĐ xóa bỏ, hủy, mất

Ví dụ: Trong quý 3/2019, Công ty xuất hóa đơn từ số 0000235 -> 0000249, xóa bỏ 2 hđ

 Số lượng HĐ đã sử dụng = 249 – 235 + 1 – 2 = 13

HÓA ĐƠN XÓA BỎ - MẤT – HỦY TRONG KỲ

- Hóa Đơn Xóa Bỏ: là các hóa đơn bị sai sót trong quá trình lập hóa đơn

- Hóa Đơn Mất: là các hóa đơn đầu ra bị mất trong kỳ đã làm Báo cáo Mất hóa đơn – Mẫu BC21/AC

- Hóa Đơn Hủy:

Các trường hợp hủy hóa đơn:

+ Hóa đơn đặt in bị in sai – trùng – thừa phải hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn

+ Hóa đơn của tổ chức – cá nhân không tiếp tục sử dụng phải Hủy, thời hạn hủy là 30 ngày từ ngày thông bảo hủy với cơ quan thuế (trường hợp CQT thông bảo hóa đơn hết giá trị sử dụng thì phải Hủy hóa đơn chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày CQT thông báo)

=> Chú ý:

- Trong một ô có từ 2 số hóa đơn trở lên thì phải được ngăn cách bằng dấu “chấm phẩy” là “;”

VD: “0000236;0000237”

- Nếu trong ô có các số hóa đơn liên tiếp thì sử dụng dấu “gạch ngang” là ”-“

VD: các hóa đơn số 0000236 – 0000237 – 0000238 – 0000239

  có thể nhập như sau: “0000236-0000239”


Lượt xem: 347
Banner 2
Thông tin kế toán cần nắm
Hướng dẫn cách XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP MẤT CHÁY HỎNG HÓA ĐƠN
Dịch vụ kế toán Trường Tín hướng dẫn cách xử lý đối với các trường hợp mất cháy hỏng hóa đơn, được quy định cụ thể theo Thông tư 39/2014/TT-BTC
Xử lý lập xuất hóa đơn giảm giá hàng bán – Cách hạch toán
Dịch vụ kế toán Trường Tín hướng dẫn cách lập - xuất hóa đơn giảm giá hàng bán, cách hạch toán và xử lý các trường hợp giảm giá hàng bán
Chiết khấu thương mại là gì? Xuất hóa đơn và hạch toán
Việc chiết khấu thương mại được thực hiện dựa vào các điều kiện mua hàng là số lượng nhiều hoặc giá trị lớn. Với từng trường hợp sẽ có từng cách xuất hóa đơn cho phần chiết khấu thương mại khác nhau
Cách TRA CỨU THÔNG TIN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ - HÓA ĐƠN ĐỎ
Dịch vụ kế toán Trường Tín hướng dẫn cách Tra Cứu Hóa Đơn Điện Tử - Hóa Đơn Đỏ của người bán. Tránh rủi ro gặp phải hóa đơn không có giá trị sử dụng
Tra cứu THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN doanh nghiệp mới nhất
Dịch vụ kế toán Trường Tín hướng dẫn cách tra cứu Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn của các Doanh Nghiệp đối tác qua mạng mới nhất