v

Hướng dẫn cách XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP MẤT CHÁY HỎNG HÓA ĐƠN

Dịch vụ kế toán Trường Tín hướng dẫn cách xử lý đối với các trường hợp mất cháy hỏng hóa đơn, được quy định cụ thể theo Thông tư 39/2014/TT-BTC

Hướng dẫn xử lý các trường hợp mất - cháy - hỏng hóa đơn

1. Quy định

- Khi phát hiện ra hóa đơn bị MẤT - CHÁY - HỎNG, không phân biệt là liên số mấy, bao gồm cả hóa đơn viết sai, xóa bỏ, gạch chéo, thu hồi và hóa đơn chưa làm thông báo phát hành hóa đơn. Doanh nghiệp phải báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn với Cơ Quan Thuế trong vòng 5 ngày kể từ ngày xảy ra vụ việc.

- Mẫu báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn: BC21/AC (ban hành theo Thông tư 39/2014/TT-BTC)
Mẫu này hiện đang có trên phần mềm HTKK 4.2.0 mới nhất
Bạn vào HTKK -> chọn mục hóa đơn -> chọn "Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn (BC21/AC)"

- Phạt nộp chậm Mẫu BC21/AC:
+ Từ 1 - 10 ngày: không bị phạt
+ Trên 10 -> 20 ngày: phạt từ 2 -> 4 triệu đồng
+ Trên 20 ngày: phạt 4 -> 8 triệu đồng
(được quy định tại điểm 2, khoản 7, điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC)

2. Các trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn

* Trường hợp 1: Mất, cháy, hỏng Liên 1-3-4-9 (liên nội bộ)

=> Cách xử lý: Nộp mẫu BC21/AC qua mạng cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý

=> Xử phạt: tối đa tới 15 triệu đồng (theo điều 15 Nghị định 41/2018/NĐ-CP)

* Trường hợp 2: Mất, cháy, hỏng Liên 2

- Đối tượng làm mất hóa đơn: người bán, người mua, bên trung gian

=> Cách xử lý: Nộp mẫu BC21/AC (Ai làm mất hóa đơn thì người đó phải làm)

=> Xử phạt: từ 4->8 triệu đồng (theo điều 3 Nghị định 49/2016/NĐ-CP)

- Cách xử lý lấy quyền lợi cho người mua: (điều 24 Thông tư 39/2014/TT-BTC)

+ Lập biên bản xác nhận hóa đơn mất cháy hỏng. Trên biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn bị mất cháy hỏng được người bán kê khai tại kỳ tính thuế nào
(2 bên ký và đóng dấu 2 bản)

+ Người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn bị mất cháy hỏng -> sau đó ký và đóng dấu vào và giao cho người mua.

+ Người mua sử dụng hóa đơn đã được sap chụp đó làm căn cứ để kê khai thuế GTGT, hạch toán và giải trình, ...

3. Lưu ý:

- Thời điểm xử phạt mất cháy hỏng hóa đơn là trong vòng 1 năm kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm

- Mất cháy hỏng hóa đơn do các nguyên nhân bất khả kháng như thiên tại, lũ lụt, hỏa hoạn, trộm cướp, ... thì không bị phạt
(nhưng phải có xác nhận của cơ qua chức năng)

- Mất cháy hỏng hóa đơn VIẾT SAI - XÓA BỎ- GẠCH CHÉO THU HỒI - HD CHƯA LÀM THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN thì không bị phạt (nhưng nếu làm mất mà không báo cáo thì sẽ bị phạt)

- Hóa đơn mất cháy hỏng đã nộp BC21/AC lên Cơ Quan Thuế nhưng chưa nhận được thông báo xử phạt thì khi tìm lại được hóa đơn đó để không bị phải Doanh Nghiệp phải nộp "CÔNG VĂN XIN HỦY BC21/AC ĐÃ NỘP" trước đó với lý do đã tìm thấy Hóa đơn.

- Việc xử phạt vi phạm mất cháy hỏng hóa đơn không căn cứ vào số lượng hóa đơn bị mất cháy hỏng mà được xác định theo hành vi vi phạm.


Lượt xem: 935
Banner 2
Thông tin kế toán cần nắm
Xử lý lập xuất hóa đơn giảm giá hàng bán – Cách hạch toán
Dịch vụ kế toán Trường Tín hướng dẫn cách lập - xuất hóa đơn giảm giá hàng bán, cách hạch toán và xử lý các trường hợp giảm giá hàng bán
Chiết khấu thương mại là gì? Xuất hóa đơn và hạch toán
Việc chiết khấu thương mại được thực hiện dựa vào các điều kiện mua hàng là số lượng nhiều hoặc giá trị lớn. Với từng trường hợp sẽ có từng cách xuất hóa đơn cho phần chiết khấu thương mại khác nhau
Cách làm BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ - GIẤY
Dịch vụ kế toán Trường Tín hướng dẫn cách làm Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa đơn điện tử - hóa đơn giấy, theo tháng và theo quý trực tiếp trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất
Cách TRA CỨU THÔNG TIN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ - HÓA ĐƠN ĐỎ
Dịch vụ kế toán Trường Tín hướng dẫn cách Tra Cứu Hóa Đơn Điện Tử - Hóa Đơn Đỏ của người bán. Tránh rủi ro gặp phải hóa đơn không có giá trị sử dụng
Tra cứu THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN doanh nghiệp mới nhất
Dịch vụ kế toán Trường Tín hướng dẫn cách tra cứu Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn của các Doanh Nghiệp đối tác qua mạng mới nhất